ទំនាក់ទំនង

ព័ត៌មានរបស់យើង

ទីស្នាក់ការកណ្តាល

Ground Floor, Golden Tower, #158-166, Street 215, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia(46000)

លេខទូរស័ព្ទ

(+៨៥៥)២៣ ៨៨៨៨ ០៧

អ៊ីម៉េល

sales@prestigehomeskh.com

សាខារបស់យើង

ផ្ញើសារ

    Compare